Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

shampain
3236 ec9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma
shampain
3307 62e9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
shampain
3316 cdce 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
shampain
3355 a0a2 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
shampain
shampain
shampain

November 06 2018

shampain
0447 21aa
Reposted fromkarahippie karahippie
shampain
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaiamnotarobot iamnotarobot
shampain
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viaiamnotarobot iamnotarobot
shampain
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaiamnotarobot iamnotarobot
shampain
0556 9c0a
Reposted fromkarahippie karahippie
shampain
0560 a05d 500
Reposted fromkarahippie karahippie
shampain
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viaoblivious oblivious
shampain
3795 3707 500
Reposted fromtichga tichga viadeathbringer deathbringer
shampain
Reposted fromFlau Flau viadeathbringer deathbringer
shampain
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viasistermorphine sistermorphine
shampain
shampain
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viadeathbringer deathbringer
shampain
Milan Cathedral by Valerio D’Ospina
Reposted fromcorvax corvax viadeathbringer deathbringer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl