Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

shampain
0196 bd39
shampain
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarianna marianna
shampain
3815 df69 500
Reposted fromkaiee kaiee viaflosik flosik
shampain
7757 7fe8 500
Reposted frommeem meem viamontak montak
shampain
7060 6f22 500
Reposted fromkaiee kaiee viamontak montak
shampain
8007 9b64

August 20 2017

shampain
shampain
3140 0980 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viajanealicejones janealicejones
8854 e8e7 500

theimpossiblecool:

“The world is as you are.”

David Lynch.

1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viagreggles greggles
shampain
6106 3814
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viagreggles greggles
3864 f90d
Reposted frompheebs pheebs viawonderfulnature wonderfulnature
shampain


Goodnight
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viarani rani
shampain
Reposted fromtfu tfu viadeadly deadly
shampain
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viajanealicejones janealicejones
shampain
shampain
3805 827f 500
dansing
Reposted frompankamien pankamien viarani rani
shampain
3543 9184
Reposted fromtfu tfu viarani rani
shampain
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viarani rani
shampain


franz lazi
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl