Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

shampain
shampain
shampain
Reposted fromFlau Flau viabajaderka bajaderka
shampain
4902 e775 500
Reposted frommangoe mangoe viabruja bruja
shampain
5746 6514
Reposted frombluuu bluuu viasistermorphine sistermorphine
shampain
5070 492b
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viasistermorphine sistermorphine
shampain
4820 81e5 500
Reposted frombiauek biauek viaKryptonite Kryptonite
shampain
4280 6b88 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique
shampain
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaiblameyou iblameyou
shampain
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viaiblameyou iblameyou
shampain
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaiblameyou iblameyou
shampain
shampain
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeazyi eazyi
shampain
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi
shampain
5235 41bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
shampain
1222 b741
Reposted fromfatman fatman viaeazyi eazyi
shampain
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viaeazyi eazyi
shampain
6217 2d06 500
Reposted fromzciach zciach
shampain
6224 420c 500
Reposted fromzciach zciach
shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl