Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

7988 df3d 500
Reposted fromidiod idiod viazurawianiaczka zurawianiaczka
shampain
2860 74dc
Reposted fromtgs tgs viaanabee anabee
shampain
2425 1186 500
Reposted fromzciach zciach viajanealicejones janealicejones
shampain
4394 b93b 500
Reposted from777727772 777727772 viajanealicejones janealicejones
shampain
5415 5efa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
shampain
3873 3bf2 500
Reposted fromhagis hagis viajanealicejones janealicejones
shampain
6025 9c82 500
Reposted fromzciach zciach
shampain
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viasistermorphine sistermorphine
shampain
Reposted fromvolldost volldost viabruja bruja
shampain
3649 eff3
Reposted fromqb qb viano-longer-kore no-longer-kore

January 11 2018

shampain
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viaumieralam umieralam
shampainReposted fromlexxie lexxie viadobby dobby
shampain
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
shampain
shampain
4501 1028
need
Reposted fromdarthsadic darthsadic
shampain
shampain
8502 3220
Reposted fromolaosa olaosa viawhizzkid whizzkid
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viawhizzkid whizzkid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl